O przyszłości składowiska w Kartowicach

dodano: 2017-12-04 10:55:01, autor: Redakcja, źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Na zaproszenie marszałek Elżbiety Anny Polak 1 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w sprawę składowiska w Kartowicach. Celem rozmów w tak szerokim gronie było wypracowanie ustaleń mających doprowadzić do rozwiązania problemu, z którym borykają się mieszkańcy gmin Szprotawa i Małomice. Przypomnijmy, że to już kolejne spotkanie, które w ostatnim czasie odbywa się z inicjatywy marszałek Polak.W Urzędzie Marszałkowskim przy wspólnym stole usiedli samorządowcy, przedstawiciele instytucji kontrolujących, zarządcy składowiska, mieszkańcy, prawnicy, radni, urzędnicy. Było to kolejne spotkanie dotyczące nieprawidłowej eksploatacji instalacji do składowania odpadów w Kartowicach (gmina Szprotawa). Z apelem o wydanie decyzji cofającej pozwolenie na jej funkcjonowanie do zarządu województwa zwróciła się m.in. rada miasta w Szprotawie. Zarząd województwa podjął szereg działań w celu rozwiązania tego problemu. Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej w dniu 22 listopada wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, który w zarządzie województwa odpowiada za ochronę środowiska poinformował, że Urząd Marszałkowski może zamknąć składowisko, jeśli zlecone kontrole wykażą nieprawidłowości w eksploatacji.

Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wszystkich kwestii, przedstawienie bieżącej sytuacji oraz podjęcie kolejnych działań w tej sprawie. - Po dyskusji ustaliliśmy, że nadal muszą być podjęte działania kontrolne, ponieważ protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nic nie wniósł do sprawy. Wszyscy alarmują o zagrożeniach, ale nie można znaleźć takich nieprawidłowości w eksploatacji instalacji, które mogłyby stanowić podstawę do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania ustalono, że Artur Malec, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zwróci się do Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli pod kątem prawa budowlanego. Zlecone zostanie także wykonanie ekspertyzy geofizycznej przez niezależną pracownię. – Zlecimy wykonanie skanu całego składowiska, ponieważ kontrola nie potwierdziła udziału w tej instalacji odpadów niebezpiecznych, stąd taka podpowiedź zebranych, że takie badanie geofizyczne ma to wyjaśnić – poinformowała marszałek Polak. Zwróciła się też do obecnego na spotkaniu Senatora RP Waldemara Sługockiego, aby na mocy swoich uprawnień złożył wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie postępowania w tym zakresie.
Departament Środowiska UMWL zwróci się także do zarządzającego składowiskiem – firmy SUEZ o przedstawienie informacji na temat ubezpieczenia gwarancyjnego firmy, która po zamknięciu składowiska przez kolejne 30 lat zobowiązana jest do prowadzenia działań monitorujących.

W spotkaniu udział wzięły także Prokurator Rejonowe z Żagania Agnieszka Sobieszek oraz Anita Jurczak, do których wpłynęły zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Potwierdziły one, że w sprawie prowadzone jest śledztwo, którego celem jest wyjaśnienie oraz wskazanie odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

Podczas spotkania Sebastian Chojecki – wiceprezes zarządu Suez Zachód - właściciela składowiska poinformował także, że w pierwszym kwartale 2018 roku 3/4 składowiska zostanie zamknięte z powodu wyczerpania możliwości składowania odpadów.W spotkaniu udział wzięli:

- Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

- Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego odpowiedzialny za ochronę środowiska

- Waldemar Sługocki, Senator RP

- Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

- Mirosław Ganecki, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

- Wojciech Konopczyński, Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska

- Artur Malec, Dyrektor Departamentu Środowiska

- Wacław Maciuszonek, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego

- Józef Rubacha, Burmistrz Szprotawy

- Małgorzata Sendecka, Burmistrz Małomic

- Andrzej Skawiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie

- Józef Chuchra, Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach

- Mirosław Gąsik, Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego

- Jerzy Chmara, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Szprotawie

- Sebastian Chojecki, wiceprezes SUEZ Zachód Sp. Z o.o.

- Agnieszka Sobieszek, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Żaganiu

- Anita Jurczak, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Żaganiu

- Henryk Ostrowski, mieszkaniec Szprotawy

- Krzysztof Skiba, mieszkaniec Szprotawy

- Robert Kornalewicz, „Szymański & Kornalewicz Adwokacja Spółka Partnerska

- Przemysław Sztejna, Radca Prawny

CHRONOLOGIA WYDARZEŃ

03-12-1998 r. – Decyzja nr 144 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zakładu składowania oraz recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych wraz drogą dojazdową w gm. Szprotawa okręg wsi Kartowice; wydana przez Urząd Gminy i Miasta Szprotawa, z upoważnienia burmistrza Jan Łukaszewicz

2000 r. – Decyzja nr 47/00 – zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie wsi Kartowice, gm. Szprotawa należącej do Zakładu gospodarki odpadami RE-KOM w Polkowicach; wydana z upoważnienia burmistrza Szprotawy przez inspektora Marię Sadowską

2000 r. - Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu składowania oraz recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych w Szprotawie; wydana przez Biegły Wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko mgr. Inż. Alicja Wleklińska

2001 r. – Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia 05-04-2001 wniesiony przez państwa Annę i Henryka Ostrowskich o stwierdzenie nieważności decyzji zabudowy i zagospodarowania terenu Zakładu składowania oraz recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych

2001 r. - Postanowienie dot. uzgodnień w zakresie ochrony środowiska projektu budowlanego inwestycji Zakład składowania oraz recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych – z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych – w Szprotawie pow. żagański; wydane przez wojewodę lubuskiego Stanisława Iwana

2002 r. – Decyzja nr 24/02 - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę dla Zakładu gospodarki odpadami RE-KOM w Polkowicach obejmująca budowę Zakładu składowania oraz recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych – z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w Szprotawie; wydana przez Startostę Żagańskiego

2003 r. – Decyzja - pozwolenie na użytkowanie Zakładu składowania oraz recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych z wyłączenie odpadów niebezpiecznych w Szprotawie obręb Kartowice; wydana przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu – z upoważnienia starosty żagańskiego

30-04-2004 r. – decyzja – pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów w m. Kartowice; wydane przez Wojewodę Lubuskiego

2008 r. – zmiana kompetencyjna, organem właściwym z zakresu ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

2014 r. - Obwieszczeniem Marszałka Województwa znak: DW.II.7222.55.2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji oraz o wszczęciu składania wniosków i uwag. W okresie udostępnienia wniosku nie niesiono żadnych uwag i wniosków

2014 r. – Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – pozwolenie na eksploatację instalacji o składowanie odpadów wydana z upoważnienia Marszałka Województwa przez Jerzego Tondera – Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi UMWL po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. przedłożonego przez SITA ZACHÓD Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (posiadane pozwolenie zintegrowane traciło ważność dnia 30 czerwca 2014 r.)

20 -06-2017 r. - do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął wniosek Burmistrza Szprotawy o wydanie decyzji cofającej pozwolenie zintegrowane wydane na eksploatację instalacji.

26-06-2017 r. – wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ) o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzanej kontroli złożony z upoważnienia marszałka przez dyrektora Departamentu Środowiska UMWL Artura Malca

01-09-2017 r. – do urzędu marszałkowskiego wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektora Środowiska w Zielonej Górze o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 30 maja- 21 lipca 2017 r. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska

08-09-2017 r. – Wezwanie do zaniechania naruszeń do prowadzącego instalację firmy Suez Zachód Sp. Z o.o., wydane z upoważnienia marszałka przez Artura Malca dyrektora Departamentu Środowiska UMWL

29-09-2017 r. - WIOŚ wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o nałożenie na prowadzącego instalację obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego.

03-10-2017 r. – odpowiedź firmy Suez Zachód Sp. z o.o. zawierająca informację na temat podjętych działań

05-10-2017 r. - spotkanie w urzędzie marszałkowskim z panem Sebastianem Chojeckim – wiceprezesem zarządu firmy Suez, podczas którego przedstawione zostały podjęte przez firmę działania

12-10-2017 r. – decyzja na wniosek WIOŚ zobowiązująca Suez do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, termin wykonania zadania: 30 grudnia 2017 r.; wydana z upoważnienia marszałka województwa przez Artura Malca dyrektora Departamentu Środowiska UMWL

12-10-2017 r. – zapytanie do WIOŚ, czy zadania przedstawione w informacji z dnia 03-10-2017r. przez prowadzącego instalację zostały w rzeczywistości wykonane; z upoważnienia marszałka Artur Malec -dyrektor Departamentu Środowiska UMWL

17-10-2017 r. – Apel Przewodniczącego Rady Miasta w Szprotawie Andrzeja Skawińskiego o wydanie decyzji cofającej decyzję z dnia 13 czerwca 2014 r.

27-10-2017 r. zawiadomienie mieszkańców o podejrzeniu przestępstwa na składowisku odpadów w m. Kartowice – Maciej Boryna – Radny Powiatu Żagańskiego

27-10-2017 r. – Firma Suez – odwołanie od decyzji marszałka zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w terminie do 30 grudnia 2017 r.; prośba o przedłużenie terminu do 30 czerwca 2018 r.

02-11-2017 r. – zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa na składowisku odpadów w m. Kartowice złożone do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu z upoważnienia marszałka wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn

03-11-2017 r. – Odpowiedź na apel z dnia 17-10-2017 r. zawierająca informację o podjętych działaniach, podpisana przez Renatę Wontor – z upoważnienia marszałka

06-11-2017 r. – Przekazanie odwołania firmy Suez Ministrowi Środowiska, z upoważnienia marszałka Artur Malec -dyrektor Departamentu Środowiska UMWL

09-11-2017 r. – pismo do wojewody lubuskiego z prośbą o zintensyfikowanie działań podległych wojewodzie służb w sprawie składowiska odpadów w Kartowicach oraz przekazanie informacji dot. liczby zachorowań na nowotwory w ostatnich trzech latach na terenie gminy Szprotawa; z upoważnienia marszałka Artur Malec -dyrektor Departamentu Środowiska UMWL

09-11-2017 r. – informacja o podjętych przez zarząd województwa działaniach w sprawie składowiska odpadów w Kartowicach do wojewody lubuskiego, z upoważnienia marszałka Artur Malec -dyrektor Departamentu Środowiska UMWL

20-11-2017 r. – skarga na działalność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dot. postępowania w sprawie funkcjonowania instalacji składowania odpadów w Kartowicach złożona przez Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak.

24-11-2017 r. – Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzami Małomic – Małgorzatą Sendecką oraz Szprotawy - Józefem Rubachą w sprawie podjęcia działań w celu skutecznego rozwiązania problemu składowiska odpadów w Kartowicach. Ustalono konieczność pilnego wyłączenia instalacji, która może zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców Szprotawy i Małomic. Uzyskano również wyjaśnienie wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna, który poinformował, że podstawą podjęcia działań zmierzających do zamknięcia składowiska będzie protokół Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z kontroli instalacji, o który wystąpił.


Galeria zdjęć ze spotkania jest dostępna tutaj.

Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Skradziony skuter, lewe tablice i 4 sądowe zakazy

dodano: 2024-06-18 07:26:42, autor: Redakcja, źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

"Pechowym" okazał się ubiegły czwartek 13 czerwca 2024 roku dla 42-letniego mieszkańca gminy Niegosławice, którego jazdę skuterem przez Gościeszowice przerwali policjanci z żagańskiej drogówki.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Uwaga! Zamknięcie ul. Słowackiego

dodano: 2024-06-06 10:25:52, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W piątek 7 czerwca 2024 roku w godzinach 7:00 -15:00 planowane jest czasowe zamknięcie skrzyżowania ulic Koszarowej i Słowackiego w Szprotawie. Co to oznacza dla mieszkańców?
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Pobili mężczyznę, a następnie próbowali go porwać

dodano: 2024-06-04 13:17:33, autor: Redakcja, źródło: Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

Do scen jak z gangsterskiego filmu doszło w nocy z 29 na 30 maja 2024 w Małomicach. Trzech mężczyzn pobiło pałką teleskopową i drewnianą 44-letniego mężczyznę. Następnie poszkodowanego chcieli wciągnąć do samochodu i wywieźć do lasu. Na szczęście zostali spłoszeni przez przypadkowego przechodnia, który zawiadomił policję.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.

Wandale grasowali na Wyspie Skarbów

dodano: 2024-06-04 07:41:50, autor: Redakcja, źródło: szprotawa.org.pl

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Szprotawa wzbogaciła się o nowe place zabaw oraz miejsca wypoczynku. Nie każdemu się to jednak podoba - co pokazali wandale na Wyspie Skarbów.
Forum
Brak odpowiedzi na forum w tym temacie

Opcja odpowiadania na forum jest aktualnie niedostępna.