POLSKI DEUTSCH ENGLISH

Szykuje się rozbudowa obwodnicy
GDDKiA ponawia postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest m.in. opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy obwodnicy Szprotawy w ciągu drogi krajowej nr 12.

Pierwszy przetarg, który ostatecznie został unieważniony, był przeprowadzony w roku 2022. Teraz przyszedł czas na kolejną próbę znalezienia potencjalnego wykonawcy.

Zakres prac projektowych obejmie m.in.:
doprowadzenie drogi do standardu drogi klasy GP,
dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia ruchu o obciążeniu 115 kN/oś
poszerzenie jezdni do szerokości 2x3,5 m + 2x0,75 m,
poszerzenie pasa drogowego w niezbędnym zakresie,
przebudowę oznakowania i urządzeń BRD,
rozbudowę skrzyżowań: DK12a km 0+000,00, DK12a km 2+593, DK12a km 4+173,
wyprofilowanie poboczy gruntowych,
budowę kanału technologicznego w pasie drogowym drogi krajowej (rozpoznanie czy w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub czy występują inne przesłanki uzasadniające możliwość wystąpienia do Ministra ds. Informatyzacji o zgodę na odstąpienie od budowy kanału techn.),
przebudowę istniejących przepustów drogowych,
przebudowę/budowę zjazdów,
w przypadku podziałów nieruchomości zapewnienie dostępu do drogi publicznej
przebudowę kolizji z infrastrukturą towarzyszącą,
budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach,
regulacja/przebudowa istniejących rowów.

Cała inwestycja ma potrwać maksymalnie 70 miesięcy z czego:
44 miesiące – przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
5 miesięcy – przygotowanie się Zamawiającego do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
4 miesiące – procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy,
17 miesięcy: czas realizacji robót 14 m-cy + jeden okres zimowy.

Termin do składania ofert upływa 29 września 2023 r.Źródło: szprotawa.org.pl
Dodał: Redakcja, dnia 2023-08-29 12:18:04 komentarze [0]


Niezależny Serwis Miejski
www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów wyłącznie za zgoda autorów strony !!!