Turystyka
Historia
Miasto
Przyroda

Infrastruktura rowerowa


Na terenie gminy stopniowo postępuje rozwój infrastruktury rowerowej. Wpisuje się to w ogólny trend wykorzystywania ekologicznych środków transportu zarówno w życiu codziennym, jak i w celach rekreacyjnych. Zwiększanie liczby dróg i ścieżek rowerowych wpływa na zwiększenie zainteresowania tym środkiem transportu. Niniejszy artykuł stanowi omówienie tego, co zostało dokonane w tym aspekcie, mocnych i słabych stron rozwiązań już istniejących. Odnosi się także do zamierzeń dotyczących rozwoju tej sieci. Artykuł będzie opisywał odcinki przeznaczone dla rowerzystów odseparowane od ruchu kołowego.

Pierwszy ciąg pieszo - rowerowy ul. NowaPierwszym miejscem, gdzie na terenie gminy powstał odcinek ruchu wyodrębniony typowo dla użytkowników rowerów jest ciąg przy nowo budowanej drodze dojazdowej na teren dawnego lotniska w Wiechlicach (ul. Nowa). Dzięki realizowanej tam inwestycji w 2003 roku oddano do użytku jezdnię wraz z oświetleniem oraz chodnikami i wydzielonym ciągiem rowerowym. Ten odcinek posiada nawierzchnię z kostki betonowej koloru czerwonego i pierwotnie prowadził od naprawy samochodowej przy ul. Warszawskiej do ul. Przemysłowej w Wiechlicach. Jego zaletą było odseparowanie użytkowników rowerów od ruchu samochodowego, dzięki oświetleniu poruszanie w godzinach nocnych i wieczornych stało się bezpieczniejsze. Wadą istniejącą do dzisiaj jest brak wydzielonej infrastruktury pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 12, co powoduje, że użytkownicy rowerów muszą korzystać z jezdni wraz z ruchem pojazdów, mają także do wyboru korzystanie z nieutwardzonego pobocza, co jest bezpieczniejsze, ale niezbyt komfortowe. Dodatkowo ten odcinek jest nieoświetlony i aby zjechać w kierunku ul. Nowej trzeba wykonać skręt w lewo na ruchliwej drodze. Na razie nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie doszło do zmian w tym newralgicznym miejscu. Szkoda, szczególnie, że z tego odcinka korzysta wielu pieszych i rowerzystów, bo tedy prowadzi najkrótsza droga z osiedla mieszkaniowego położonego na terenie dawnego lotniska do miasta. Mało tego, na terenie lotniska funkcjonuje strefa przemysłowa, więc na tym odcinku przemieszczają się pracownicy dojeżdżający do pracy w strefie. Na koniec trzeba dodać, że ciąg pieszo - rowerowy został w 2012 roku przedłużony w drugą stronę tj. na terenie lotniska. Tutaj wraz z przebudową ul. Jesionowej oprócz zabudowy nowej nawierzchni dokonano także budowy ciągu rowerowo - pieszego wykonanego z kostki betonowej.

Ciągi pieszo rowerowe na terenie miastaW tej szerokiej kategorii mieszczą się wytyczone kilka lat temu ciągi pieszo - rowerowe prowadzące po chodnikach przy ulicach: Sobieskiego, Most 1000 - lecia, Niepodległości, Basztowej (park), Kozaka (park i częściowo wzdłuż ulicy), Kościuszki. Powodem ich wytyczenia miało być podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów. Niestety jest to rozwiązanie nietrafione, gdyż odseparowano użytkowników jednośladów od ruchu pojazdów, a zepchnięto ich na chodniki, gdzie szczególnie w niektórych miejscach może dochodzić do kolizji z ruchem pieszych. Ciągi te mają zróżnicowaną nawierzchnię, spora część składa się z nawierzchni z kostki betonowej, są jednak miejsca, gdzie przejeżdża się po nawierzchni ze starych płyt betonowych (koło samolotu przy ul. Sobieskiego). Ciągi zostały wytyczone niskokosztowo poprzez ustawienie oznakowania pionowego i wymalowanie poziomego. Nie dokonywano żadnych inwestycji w nawierzchnię, czy obniżenie krawężników. Po kilku latach oznakowanie poziome w większości stało się nieczytelne. Oznakowanie pionowe, które pozostawiało wiele do życzenia też jest systematycznie niszczone. W ocenie autora artykułu należy się poważnie zastanowić nad ich istnieniem. Jeżeli mają zostać zachowane, należy uzupełnić luki w oznakowaniu pionowym i poziomym, jak również podjąć szereg inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu zarówno rowerzystów, jak i pieszych poprzez poprawę nawierzchni na ul. Sobieskiego, wymalowanie czytelnych przejazdów rowerowych na jezdniach stycznych z ciągami, ustawienie czytelnego oznakowania poziomego, likwidację słupów innej infrastruktury utrudniającej przejazd, czy wysokich podjazdów. Na dzisiaj ta infrastruktura wpływa bardziej odstraszająco niż zachęcająco do korzystania z niej. Zastosowane oznakowanie poziome polegające na ustawieniu znaku C13/C16 w różnych kombinacjach, powinno się zastąpić znakiem c16 droga dla pieszych i z dodaniem poniżej tabliczki t 22 nie dotyczy rowerów. Dzięki takiej konstrukcji, nie ma wtedy obowiązku korzystania z chodnika, jednak dla osób chcących poruszać się razem z pieszymi tworzy się taką możliwość. Zastosowanie znaków nakazu powoduje, że za poruszanie się jednią rowerzyście grozi mandat karny.

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.

Ciąg pieszo rowerowy miedzy Szprotawą a MałomicamiJest to oddany pod koniec roku 2016 (oficjalne otwarcie miało miejsce w roku 2017) asfaltowy ciąg pieszo rowerowy biegnący wzdłuż drogi powiatowej między Małomicami a Szprotawą. W Małomicach łączy się on z istniejącym ciągiem wzdłuż ul. Chrobrego. Droga pieszo - rowerowa jest wyposażona w miejsce do odpoczynku położone mniej więcej w połowie drogi. Dodatkowo zabudowano oświetlenie uliczne, co poprawia bezpieczeństwo. Wykorzystanie nawierzchni asfaltowej poprawia komfort przejazdu. Jest to jak dotąd najlepiej wykonany odcinek drogi dla rowerów na terenie gminy Szprotawa.

Zdjęcia z budowy ciągu można obejrzeć tutaj.

Zdjęcia ukończonego ciągu są dostępne tutaj.

Sport
Społeczności
Wersje historyczne nie obsługują wtyczek społecznościowych.
Lotnisko
MKS Sprotavia
Praca
Biblioteka
Wokół miasta
Pogoda
Wersje historyczne nie obsługują aktualnej wtyczki pogodowej.

Serwis miejski www.szprotawa.org.pl & www.szprotawa.org
ZESPÓŁ SZPROTAWA.ORG.PL 2005-2015
Wykorzystywanie materiałów za zgoda autorów strony!!!